Zásady ochrany osobných údajov

Ako chránime vaše osobné údaje, a ako používame cookies na webe Tilb.sk

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa článku 4 bod 7, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov… známom ako GDPR, je:

 • Ľubomír Cíferský
 • 0903 214 890
 • Panholec 1, Pezinok, 901 02
 • Slovenská republika.

(Ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

 • info@tilb.sk
 • 0903 214 890

Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Odoslaním objednávky alebo dopytu prostredníctvom kontaktného, objednávkového alebo dopytového formulára na stránkach tohto webu užívateľ potvrdzuje, že rozumie týmito podmienkam ochrany osobných údajov a že s nimi v plnom znení súhlasí.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje užívateľov v súlade s GDPR a ďalšími právnymi predpismi.
 3. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
 4. Identifikovateľná fyzická osoba je akákoľvek fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom niektorého z identifikátorov akými sú meno, adresa, kontaktné údaje a ďalšie.
 5. Pri odoslaní objednávky alebo dopytu sú vyžadované osobné údaje potrebné na zodpovedanie dopytu, vypracovanie cenovej ponuky a úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontaktné údaje).
 6. Účelom spracovania osobných údajov je zodpovedanie dopytu, vybavenie objednávky používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi užívateľom a prevádzkovateľom.
 7. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi užívateľom  a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje užívateľa počas doby nevyhnutnej k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a užívateľom a počas doby uplatňovania nárokov z tohto zmluvného vzťahu (10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ vymaže údaje užívateľa.
 9. Užívateľ má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom na základe článku 15 GDPR, na opravu svojich osobných údajov na základe článku 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa článku 18 GDPR.
 10. Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa článku 17 GDPR (odstavec 1 písmeno a, odstavec 1 písmená c, d, e, f).
 11. Užívateľ má právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
 12. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva že jeho právo na ochranu osobných údajov bolo akýmkoľvek spôsobom porušené.
 13. Užívateľ nie je povinný svoje osobné údaje poskytnúť prevádzkovateľovi, berie však na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom, ani túto zmluvu naplniť.
 14. Prevádzkovateľ nepoužíva automatické individuálne rozhodnutia v zmysle článku 22 GDPR, ktoré by malo na užívateľa právne účinky alebo by sa ho významne dotýkalo.

Ako tento web používa súbory cookies

Prevádzkovateľ používa na stránkach tohto webu súbory cookies na anonymné sledovanie návštevnosti, analýzu návštevnosti a prispôsobenie internetových reklám v rámci remarketingu. Remarketing zobrazuje cielené reklamy na základe stránok navštívených užívateľom, alebo navštívených zo zariadenia užívateľa.

Prevádzkovateľ používa dva typy cookies:

 • Technické cookies zabezpečujúce funkčnosť a prevádzku tohto webu = na použitie týchto cookies nie je potrebný súhlas používateľa.
 • Analytické a marketingové cookies (prostredníctvom nástroja Google Analytics, s ktorým je zdieľaná aj IP adresa a užívateľský agent – User agent – používateľa) = na použitie týchto cookies je potrebný súhlas používateľa. Za súhlas používateľa s týmito cookies je možné považovať príslušné nastavenie internetového prehliadača, ktoré ukladanie cookies do zariadenia používateľa umožňuje.

Analytické a marketingové cookies používané na tomto webe:

 • cookies Google Analytics = na meranie návštevnosti a vyhodnocovanie úspešnosti webu, a na tvorbu remarketingových publík na prispôsobenie internetových reklám podľa toho, ktoré stránky tohto webu si používateľ zobrazil,
 • cookies DoubleClick a AdWords = na prispôsobenie internetových reklám podľa toho, ktoré stránky tohto webu si používateľ zobrazil,
 • cookies YouTube = na vyhodnocovanie sledovanosti embedovaných videí YouTube.

Spoločnosť Google zverejnila viac informácií o tom ako používa cookies. a prehľad typov cookies ktoré používa.

Ak nesúhlasíte s použitím cookies

Súbory cookies Google Analytics môže používateľ kedykoľvek odmietnuť nainštalovaním a spustením pluginu Google Analytics Opt-in Browser Add-on pre prehliadače Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.

Ak má používateľ svoj Google účet, môže odmietnuť personalizáciu internetových reklám Google AdWords po prihlásení do svojho Google účtu na stránke Nastavenie reklám Google (Ads Setting) vypnutím prepínača AdS Personalization.

Používateľ si môže na stránke Youronlinechoces.com nastaviť od ktorých ďalších spoločností si neželá zobrazovanie personalizovanej internetovej reklamy. Zrušenie personalizovaných reklám neznamená, že sa používateľovi nebudú zobrazovať ďalšie (nepersonalizované) internetové reklamy.

Používateľ má v každom modernom internetovom prehliadači možnosť použiť tzv. režim inkognito, v ktorom sa počas prehliadania internetu uložené cookies automaticky vymažú po zatvorení režimu inkognito.

Používateľ si môže kedykoľvek cookies vo svojom prehliadači vymazať, alebo ich ukladanie v nastaveniach prehliadača jednoducho zakázať. Postupy pre internetové prehliadače:

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tieto podmienky. Prevádzkovateľ je povinný novú verziu podmienok bez zbytočného odkladu zverejniť na tejto stránke.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov a používania súborov cookies sú platné od 25.5.2018.